İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ

İNGİLİZCE DİL EĞİTİMİ
 
  ESBAŞ Çocuk Yuvası olarak erken yaşta İngilizce dil eğitiminde amacımız, çocuklarımızın yabancı dil kazanımı konusunda özgüven sahibi olmalarını ve gelecekte yabancı dil eğitimine karşı olumlu bir tutum geliştirmelerini sağlamaktır. Erken yaşta dil eğitimi kapsamında çocuklarımız dilsel becerilerini geliştirdikleri gibi kültürler arası etkileşimi de benimsemekte ve kültürel ufuklarını genişletmektedirler. Çocuklarımıza yaş gruplarına uygun bilişsel, duyuşsal ve fiziksel faaliyetler eşliğinde oyun, eğlence ve iletişim odaklı bir İngilizce eğitimi verilmektedir. İngilizce dil eğitimi çerçevesinde iletişim odaklı;

Communicative Approach (İletişimsel Yaklaşım),
 
Total Physical Response (Tüm Fiziksel Tepki),
 
Audio-Lingual Method (İşitsel-Dilsel Yöntem)
 
gibi dil öğretimi yaklaşım ve yöntemlerinden yararlanılmaktadır.

  • Audio-Lingual Method (İşitsel-Dilsel Yöntem): Dilin doğal öğreniminin önce dinleme ile başladığını daha sonra konuşma, okuma ve yazma becerilerinin kazanıldığını savunur. Bu sebeple yöntem dinleme-anlamaya ve konuşmaya diğer becerilerden daha çok önem verir. Hedef dildeki yapılar ve yeni kelimeler diyaloglar yoluyla öğretilir.

  • Communicative Approach (İletişimsel Yaklaşım): Dilin iletişim olduğu teorisinden yola çıkan bu yöntemde, hedeflenen iletişim yetisinin geliştirilmesidir. Bu yetiyi kazanan öğrenici, dili kullanabilmek için hem bilgi hem de yetenek sahibi olur. Dil becerilerinin her biri iletişim kurmak için doğal bağlamlarda öğretilir.

  • Total Physical Response (Tüm Fiziksel Tepki): Öğretimin başlangıcında bir takım komutlar öğretilir ve uygulamalar bu doğrultuda gerçekleştirilir. Dilbilgisi yapılarının öğretimi önemsenir. Vücut dili, jestler ve mimikler aktif olarak kullanılır ve önemsenir.


İngilizce Dil Eğitimi Çerçevesinde Uygulanan Projeler:

Erasmus+(Okul Eğitimi Comenius):
Okul eğitimi alanındaki projeler için hedef kitle okul idarecileri, öğretmenler ve okul öncesi, ilköğretim ve ortaokul öğrencileridir. Bu çerçevede e-twinning faaliyeti sunulmaktadır.

E-twinning:
Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin kullanımı vasıtasıyla gerekli destek, araçlar ve hizmetleri sağlayarak okulların herhangi bir konuda kısa ve uzun vadeli ortaklıklar kurmasını kolaylaştırarak Avrupa'da okul işbirliğini teşvik etmektedir.